A DV Zrt. igazgatóságának tagjai és hatásköre

Az igazgatóságának tagjai


Dr. Mészáros József
Az Igazgatóság elnökeFodor András
Igazgatósági tag

Szabó Ákos
Igazgatósági tag


Kotosmann Zoltán
Igazgatósági tag

Dr. Rónai György
Igazgatósági tag

Az igazgatóság a holding legfőbb operatív döntéshozó szerve.

Feladata különösen a tagvállalatok kizárólagos alapítói hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátása, a szervezeti és működési szabályzatok elfogadása és módosítása, a vállalatcsoport stratégiáinak, üzleti terveinek, beszámolóinak kialakítása, illetve elfogadása, értékhatárhoz kötötten szerződésekben, egyéb

Igazgatóság hatásköre

Az igazgatóság a holding legfőbb operatív döntéshozó szerve.
Feladata különösen a tagvállalatok kizárólagos alapítói hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátása, a szervezeti és működési szabályzatok elfogadása és módosítása, a vállalatcsoport stratégiáinak, üzleti terveinek, beszámolóinak kialakítása, illetve elfogadása, értékhatárhoz kötötten szerződésekben, egyéb kötelezettségvállalásokban való döntés.

Az igazgatóság feladatai

 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság célkitűzéseinek és stratégiáinak, valamint üzleti tervének kialakítása, elfogadása.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság szervezeti és működési szabályzatának, illetőleg módosításának elfogadása.
 • A közgyűlés felé évente kétszer, a felügyelőbizottság felé pedig negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról.
 • Az éves gazdálkodási terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv előkészítése, annak a közgyűlés elé terjesztése jóváhagyás végett.
 • A közgyűlés 8 napon belüli értesítése - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a Zártkörűen működő Részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (20 millió forint) alá csökkent, illetőleg ha a Zártkörűen működő Részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
 • Az igazgatóság ügyrendjének az elfogadása.
 • Könyvvizsgálóval és a felügyelőbizottság tagjával történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.
 • Döntés a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 20 millió forint összeget meghaladó kötelezettségvállalásról és más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről.

A tulajdonában álló gazdasági társaságok kizárólagos alapítói hatáskörébe tartozó alábbi feladatok:

 

 • az alapító okirat (alapszabály) megállapítása és módosítása, döntés a gazdasági társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, a vezérigazgatóknak és ügyvezetőknek, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 • döntés osztalékelőleg fizetéséről;
 • döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 • döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés a saját részvény megszerzéséről, döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 20 millió forint felett vállalna garanciát, kezességet vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget, döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről; működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei jogügyletek végzése 20 millió forint értékhatár felett; ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 20 millió forint értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről való döntés, ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 20 millió forint értéket meghaladó szerződések megkötése, döntés 1 éven túli határozott idejű, 20 millió forint összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról, 20 millió forint értéket meghaladó ingatlanokkal, ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos szerződések megkötéséről való döntés, egyéb, a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 20 millió forint összeget meghaladó kötelezettségvállalás, olyan, 20 millió forint érték feletti közös beszerzési szerződések megkötése, amelyek több, az alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságot érintenek, a gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatainak elfogadása és módosítása.
 • Az Igazgatóság elnöke munkaszerződésének megkötése, a premizálási rendszer kidolgozása, az Igazgatóság elnöke feletti munkáltatói jogok gyakorlása.


Az igazgatóság tagjai kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság kötelezi a Zártkörűen működő Részvénytársaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek fentiek szerinti joggyakorlása nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.


Ülések, tagok


Az igazgatóság rendes ülést tart a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala céljából. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ez a Zártkörűen működő Részvénytársaság működése, illetőleg valamely kérdésben történő sürgős döntéshozatal érdekében szükséges. Az igazgatóság tagjai a Zártkörűen működő Részvénytársaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Zártkörűen működő Részvénytársaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Zártkörűen működő Részvénytársaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Zártkörűen működő Részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.


Az igazgatóság tagja és az Igazgatóság elnöke:

 • nem köthet saját nevében a Zártkörűen működő Részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
 • nem lehet korlátlanul felelős tagja a Zártkörűen működő Részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 • nem lehet vezető tisztségviselő a Zártkörűen működő Részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,
 • kivéve, ha ehhez a Zártkörűen működő Részvénytársaság közgyűlése határozatával hozzájárult.

 


Az alapító a Zártkörűen működő Részvénytársaság élére hét tagú igazgatóságot nevezett ki. Az igazgatóság tagjainak megbízatása 5 évre szól. Az igazgatóságnak jelenleg 6 tagja van, tekintettel arra, hogy egy tag az önkormányzati képviselői státuszával való összeférhetetlenségre hivatkozva 2002 decemberében lemondott. Az igazgatóság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottságtól, a társaság vezetőitől és munkavállalóitól. Feladata ellátása során joga van a társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni. Az igazgatósági tag munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe. Az igazgatósági ülésen tanácskozási jogkörrel részt vesznek az állandó, illetőleg az eseti meghívottak.


Állandó meghívottak

 • a Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának elnöke,
 • a Zártkörűen működő Részvénytársaság könyvvizsgálója,
 • a Zártkörűen működő Részvénytársaság jogi képviselője,
 • a Zártkörűen működő Részvénytársaság gazdasági, illetőleg beruházási igazgatója és stratégiai igazgatója,
 • a tulajdonosi tanácsadó testület (TTT*) által kijelölt személy,
 • a jegyzőkönyv vezetésével megbízott személy.

* A tulajdonosi tanácsadó testület a társaság legfőbb részvényese érdekeit képviselő személyekből áll, amelynek tagjai Debrecen Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere és alpolgármesterei. Egyeztetési, javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkezik. Az Igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjaiból az igazgatóság választja meg.


Az Igazgatóság elnökének hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

 • Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlása a Zártkörűen működő Részvénytársaság alkalmazottai felett.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
 • A részvénykönyv és a határozatok könyvének vezetése.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása (az igazgatósággal történő egyeztetési kötelezettség mellett).
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság általános képviselete.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság igazgatóinak kinevezése és felmentése (az igazgatósággal történő egyeztetési kötelezettség mellett).
 • Az irányítása alá tartozó szakmai igazgatók tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése.
 • A vezetők továbbképzési rendszerének kiépítése és támogatása.
 • Tanácsadó, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése a társaság szervezeti keretei között.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, ezek összehangoltságának biztosítása.
 • Minden olyan feladat ellátása, amelyet az igazgatóság külön határozattal az Igazgatóság elnökének hatáskörébe utal.
 • Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapító okirat nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 • Döntés minden további olyan ügyben, amely a C.) pont szerint nem tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.
 • Az Igazgatóság elnöke köteles egyeztetni az igazgatósággal az alábbi feladatkörökhöz tartozó döntések meghozatala előtt:
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása.
 • A Zártkörűen működő Részvénytársaság igazgatóinak kinevezése és felmentése.
 • Az Igazgatóság elnöke feladatainak ellátása során a munkaszervezet segítségét is igénybe veheti.

 

A DV Zrt. tagvállalatai és érdekeltségeiKépgaléria