A DV Zrt. felügyelő bizottságának tagjai és hatásköre


Győri Gyula
A felügyelő bizottság elnöke

Hernyák Imre
Bizottsági tag

Dr. Mancsiczky László
Bizottsági tag

Balázs Ákos
Bizottsági tag

Kőszeghy Csanád Ábel
Bizottsági tag

Feladata megvizsgálni az éves beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatban készült, valamint minden egyéb, a közgyűlés elé kerülő fontosabb jelentést. A vizsgálat eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti.
Ellenőrzi a gazdasági társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az igazgatóságtól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Köteles tájékoztatni - illetve döntést kezdeményezni - a közgyűlést és az igazgatóságot, ha arról szerez tudomást, hogy:

  • a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé,
  • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelőbizottság munkájának eredményeiről tájékoztatja az igazgatóságot és a közgyűlést.

Ülések, tagok
A felügyelőbizottságot az alapítók jelölték ki a társaság alapító okiratában rögzített
döntésükkel. Öt tagból áll, mely tagjai közül elnököt választ. Az elnöki tisztségre szóló megbízatás a felügyelőbizottsági tagság időtartamára szól.
A felügyelőbizottság testületként jár el.
Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Ezen üléseken jelen lehet a könyvvizsgáló, ezért őt a felügyelőbizottsági ülések helyéről és időpontjáról a felügyelőbizottság elnöke írásban értesíti a felügyelőbizottság tagjaira irányadó szabályok szerint.
A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőitől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól, a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A felügyelőbizottság munkája során, szükség esetén szakértőt kérhet fel, illetve indokolt esetben a társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.

 

A DV Zrt. tagvállalatai és érdekeltségeiKépgaléria