A szervezeti stratégia

A cégcsoport stratégiájának alapvetően Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai céljaira épül, annak szerves részét képezi. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. célja, hogy a cégcsoportot a legnagyobb hatékonysággal, ügyfél-centrikusan és eredményesen működtesse.

A holding szervezet stratégiai célkitűzései:

 • növekvő eredményt termelő, kiegyensúlyozott likviditást biztosító gazdálkodás elérése a teljes cégcsoport esetén,
 • teljes átláthatóság és megbízható működés folyamatos fenntartása,
 • jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, határozatoknak, eljárásrendeknek való megfelelés biztosítása, ezzel a tulajdonosi kontroll hatékony gyakorlása,
 • minimális kockázatú, üzembiztos működtetés feltételeinek biztosítása,
 • ügyfél- és munkavállalói elégedettség maximalizálása,
 • tulajdonosi érdek- és tagvállalati képviselet biztosítása,
 • hatékony, emberközpontú, erős bizalmon alapuló szervezeti kultúra működtetése,
 • közös cél, közös küldetés  csapatszellemiségének kialakítása,
 • üzleti érdekeink képviselete, éves üzleti tervek realizálása,
 • közép-, és hosszú távú stratégiai, üzleti tervezés létrehozása és működtetése,
 • új bevételi források és befektetési lehetőségek feltárása és megvalósítása.

A stratégiai fókuszok

A Debreceni Vagyonkezelő stratégiai feladatainak két fókuszterülete van. Az egyik a holding szintű stratégiai fókusz, a másik a vállalatcsoport szintjén megvalósuló stratégia.

A holding szintű stratégiai feladatok legfontosabb eleme a holding célkitűzéseinek megvalósítása mellett a szervezet működési tartalékainak feltárása, mobilizálása. A szervezet munkájában kiemelt jelentőséggel bír a fejlesztési tervek elkészítése, a fejlesztések koordinálása a prioritások meghatározásával.

2017-ben a tulajdonos stratégiai döntést hozott és új szervezeti egységekkel bővítette a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezetét. Az eddig gazdasági területeken tartós eredményeket elért gazdasági és műszaki igazgatóság mellett új egységek kezdték meg a működésüket: a jogi igazgatóság, a humánerőforrás igazgatóság és a belső ellenőrzés. A tulajdonos célja a holding működés eredményességének növelése, a tagvállalatok számára nyújtott szakértői támogatások és szolgáltatások hatékonyságának növelése.

Vállalatcsoport szintjén megvalósuló stratégia fókusza a vállalatcsoport működési tartalékainak kutatása, feltárása, illetve a tagvállalati körben jelentkező együttműködési lehetőségek keresése, menedzselése. Folyamatos feladatot jelent az EU-s források megszerzése, a tagvállalatok beruházásainak koordinálása, belső és külső erőforrásainak keresése, biztosítása. Kiemelkedő stratégiai fontosságú feladat e tekintetben a központi és a regionális állami, illetve EU források felkutatása, a pályázatok elkészítése és a szükséges önerő biztosítása. Ennek a feladatkörnek a stratégiai célja az, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. nagymértékben hozzájáruljon Debrecen és a régió fejlődéséhez.

A stratégiai küldetés

A vállalatcsoport, a holding küldetése, hogy megbízható, sokoldalú és sikeres közérdekű vállalkozás legyen a szolgáltatási, a közlekedési, a média és az informatikai piacon.

A város helyzetértékelése és jövőképe alapján a városfejlesztés általános célkitűzése az, hogy a Debrecenben élők életkörülményei – a megélhetési viszonyok, a városi élet körülményei, a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges környezeti feltételek – a fejlesztési erőforrások megőrzése mellett, jelentősen és tartósan javuljanak, emellett növekedjen a város súlya regionális és országos kitekintésben is.

A Debrecen alapvető célkitűzésére épülő stratégiai küldetés a cégcsoportot a legnagyobb hatékonysággal, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének középpontba állításával kívánja működtetni. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szeretné elérni, hogy a tagvállalatai által nyújtott minőségi szolgáltatások jelentős mértékben hozzájáruljanak a városban élők életminőségének és társadalmi közérzetének javulásához.

A gazdaságos működés révén képződő erőforrások a debreceniek életkörülményeinek a javítását, az önkormányzati vagyon hatékony működtetését, e vagyon növelését, továbbá a város gazdasági erejének a régión túli kiterjesztését is szolgálják.

A stratégia megvalósításához szükséges eszközök

A vállalatcsoport hosszú távú céljai stratégiai tervének megvalósításához az alábbi stratégiai operatív elemek megtartása szükséges:

 • a hatékonyság növelése: a küldetés teljesítéséhez elengedhetetlen a hatékonyság növelése, melynek fontos eszköze a profiltisztítás, hogy a tagvállalatok alaptevékenységük hatékony ellátására összpontosíthassanak. A működés során el kell érni, hogy végbemenjen a tagvállalati gazdálkodás hatékonyságának a javulása, az egyes tagvállalatok következetes racionalizálása.
 • a költségtakarékosság: a vállalatcsoport gazdálkodásában jellemzővé kell válnia a költségtakarékosságnak, amely az erőforrások optimális és célszerű felhasználásán túl a belső tartalékok feltárását is magában foglalja.
 • a szabad vagyonelemek feltárása, hasznosítása: vállalatcsoport céljainak elősegítése érdekében az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás miatt a szabad vagyonelemek körének feltárása és azok hasznosítása kiemelt jelentőségű feladat
 • a kintlévőségek következetes kezelése: a sikeres és eredményes működés elengedhetetlen feltétele, hogy lejárt kintlévőségek ne keletkezzenek a vállalatcsoport tagjainál. Ennek érdekében szoros kapcsolatot kell tartani az ügyfelekkel és a beszállítókkal.
 • a lehetséges szinergiák feltárása és hasznosítása: a cégcsoport holdinggá szervezése megteremtette a lehetőséget az együttműködési lehetőségek feltárására és hasznosítására. Az eredmények elérése érdekében a gazdasági társaságoknak fel kell tárniuk szabad kapacitásaikat és azokat egyeztetni kell a felmerülő igényekkel, illetve kihasználni az egységes fellépésből adódó előnyöket úgy, hogy a vállalatcsoport szolgáltatóit versenyeztetni, pályáztatni kell.
 • expanzió: a vállalatcsoport tagjainak törekedniük kell arra, hogy saját tevékenységi területükön belül a térség piacvezetői legyenek. A vállalatcsoport az expanzió sikeréhez erőforrásainak ideiglenes átcsoportosítása révén segítséget nyújt, illetve támogatja a külső források bevonásának lehetőségét.
 • a források keresése: az expanziós törekvések megvalósítása, a szolgáltatások magas szinten való biztosítása, valamint a várospolitikai célok megvalósítása azt feltételezik, hogy a vállalatcsoport részére pótlólagos külső és belső források is szükségesek
 • a szolgáltatások színvonalának javítása: a cégcsoport holdinggá szervezésének egyik alapvető tulajdonosi célja a tagvállalatok által nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása. A cégek versenyképességének, elfogadottságának javítása is csak ezen az úton lehetséges. Cél, hogy a beindított és realizált folyamatok révén a felhasználó kerüljön előtérbe, és megvalósuljon az ügyfelek megbízható minőségi kiszolgálása.
 • az ügyfélszolgálati tevékenység javítása: a korrekt, udvarias ügyfélszolgálat a piacorientált gazdasági társaságok jellemzője.
 • a piacorientált szemlélet a stratégiai küldetés megvalósíthatóságának fontos eszköze
 • a vállalatcsoport önfinanszírozása: a támogatásra szoruló cégektől elvárja, hogy belső tartalékaik és külső forrásaik feltárásával az igényelt támogatásokat minimalizálják, a többi társaságtól pedig megköveteli, hogy a támogatáshoz szükséges forrásokat teremtsék meg. Az ehhez szükséges koordinációt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. végzi.
 • a szervezet fejlesztése: a tulajdonos által megfogalmazott elvárások, illetve a cégcsoport számára kitűzött célok elérése tekintetében a szervezetfejlesztést nem eredményként, hanem a stratégia megvalósításának eszközeként kell értékelni.