Pénzügy

Pénzügy – Számvitel  Controlling

 

A holding fejlődésének egyik kulcskérdése a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak folyamatos növekedése, melynek megvalósítását az alábbi területeken segítjük elő: pénzügyi menedzsment, controlling rendszer, konszolidáció.

Pénzügyi menedzsment

 

A holding létrehozásakor a tagvállalatok diverzifikált pénzintézeti kapcsolatai helyébe központosított pénzügyi menedzsment került. A banki pályáztatás során kiválasztott, a legkedvezőbb kondíciókat nyújtó pénzintézet szerződésben vállalta valamennyi tagvállalat számlájának vezetését és a cash-pool rendszer működtetését.

E rendszer lényege, hogy:

 • a bank a tagvállalatok számláit összevontan képes kezelni;
 • mindaddig nem kell banki hitelt felvenni, amíg a tagvállalatok összevont bankszámla egyenlege pozitív;
 • a kialakított belső hitelezési rendszer révén a tagvállalatok egymásnak is nyújthatnak kölcsönt;
 • amennyiben a belső hitelezés nem lenne elegendő, úgy a bank a korábbinál előnyösebb feltételek mellett folyósít hitelt;
 • a pénzeszközök együttes kezelése a befektetések terén is jobb kondíciókat biztosít.

A pénzügyi menedzsment döntéseit támogatja a kialakított likviditástervezési- és beszámolási rendszer.

A likviditási tervek éves és négyhetes gördülő formában készülnek, melyek teljesülését a tagvállalatok és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik, a jelentős eltéréseket vizsgálják.

A pénzügyi menedzsment mérhető eredményei a következő módokon realizálódnak:

 • Cash-pool kamatráfordítás megtakarítása

A cash-pool rendszerben működő belső finanszírozás kedvezőbb kamatterheket ró a hitelre szoruló tagvállalatokra, mint a banki hitelezés.

 • Cash-pool kamatbevétel többlet eredménye

A működő cash-pool rendszerben a szabad pénzeszközzel rendelkező tagvállalatok a belső finanszírozásban részt vevő pénzük után magasabb kamatbevételhez jutnak, mint amit a korábbi folyószámlakamatuk biztosított.

 • A beruházási hitelek kedvezőbb kamatából származó megtakarítás

A vállalatcsoport fennálló beruházási hiteleinek egy részét az új számlavezető bank a hitelt nyújtó pénzintézettől a korábbinál kedvezőbb kondíciók mellett átvállalta.

 • A bankköltségek csökkentése

A számlavezető bank a cash-pool rendszer kiépítését és működtetését díjmentesen végzi, az egyéb járulékos banki költségek kondíciói pedig nagyságrenddel jobbak, mint korábban az egyes tagvállalatok esetében.

 • Szabad pénzeszközök lekötése

A gördülő likviditástervezési rendszer lehetővé teszi a vállalatcsoport szabad pénzeszközeinek optimális lekötését a kedvező cash-pool kamatoknál is nagyobb hozam elérése érdekében.

 

Controlling rendszer

 

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. controlling rendszerének a célja, hogy megfelelő áttekintést nyújtson a vállalatcsoport egészének működéséről a holding tulajdonosai és vezetői számára, ezáltal:

 • tegye lehetővé a holding létrehozásával járó előnyök maximális kihasználását,
 • biztosítsa az egyértelmű felelősségi rendszert és
 • tegye lehetővé a jövőorientált döntéshozatalt.

Kétszintű controlling rendszer épült ki.

 • A tagvállalatok rendelkeznek egyedi kerettervekkel, beszámolókkal és egyedi mutatószám-rendszerekkel, melyek a tagvállalat vezetőinek információigényét hivatottak kielégíteni (tagvállalati controlling).
 • A holding központja felé minden társaság hasonló struktúrájú üzleti terveket és beszámolókat állít össze. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer Eljárási utasításaiban szabályozott módon, központi rendszerben valósul meg az egységes tervezési és beszámolási rendszer, vezetői számvitel.

Tervezési rendszer

 • Stratégiai tervezés

Legfontosabb feladata, hogy a társaság megfeleljen a tulajdonosi elvárásoknak, működése összhangban legyen DMJV Önkormányzata hosszú távú városfejlesztési és gazdaságfejlesztési koncepciójával.

 • Üzleti operatív tervezés

A vállalatcsoport minden tagja elkészíti stratégiájának megfelelően, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. irányításával éves üzleti tervét havi bontásban. Az üzleti tervezés célja a társaság stratégiájában meghatározott célok elérésének biztosítása. Az üzleti tervezés főbb területei a létszám és bértervezés, az eredményterv, a kintlévőségek terve, az oktatási terv, a beszerzések terve, a karbantartási terv, a beruházási terv és az előző tervelemek pénzügyi összegzését mutató likviditási terv.

 • Projekttervezés

A projekttervezés szervesen illeszkedik a tervezési rendszerhez, az új projektötletek kezdettől fogva kapcsolódnak a stratégiához, annak érdekében, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. képes legyen fejlesztési forrásait célirányosan a fejlesztendő területekre koncentrálni.

Beszámolási rendszer

A tervezési rendszerrel összhangban lévő beszámolási rendszer biztosítja a tulajdonosi akaratnak megfelelő tervek számonkérhetőségét, illetve a gazdálkodás fegyelmét szigorítva növeli a vállalatcsoport eredményét.

A controlling beszámoló rendszere elválaszthatatlanul kapcsolódik a számvitel rendszeréhez, alapadatait nagyrészt a számviteli adatbázisokból meríti. Az éves controlling beszámoló alapján történik a konszolidált számviteli beszámoló elkészítésekor a belső halmozódások kiszűrése.

A beszámolás egész évben zajló, folyamatos tevékenység, elemei a negyedéves és éves beszámolók, illetve a havi jelentések.

 

Konszolidáció

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló célja, hogy megbízható és valós képet adjon a vállalatcsoport egészének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetétről úgy, mintha a konszolidációba bevont társaságok egyetlen vállalatként működnének. Ennek érdekében a tagvállalatok összeadott mérlegeiből és eredménykimutatásaiból ki kell szűrni a belső gazdasági kapcsolataikból eredő halmozódásokat.

Az összevont (konszolidált) beszámoló készítés alapját képezi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által kiadott, az egységes értékelési szabályzatot is tartalmazó, cégcsoport szintű számviteli politika, valamint a konszolidációs adatszolgáltatás rendszerét tartalmazó zárlati utasítás.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. konszolidált beszámolót első ízben a 2002. évről készített. A 2011. évtől bővült a konszolidációba bevont vállalatok száma, mivel a közvetetten 100%-ban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt tulajdonában lévő, magyarországi székhelyű társaságok is bevonásra kerültek a konszolidációs körbe a közvetlen 95-100%-os tulajdonlású társaságok mellett.

2018. évtől kezdődően a konszolidációs vállalati kör meghatározása módosul. Ettől az évtől valamennyi olyan gazdasági társaságot be kell vonni, amelyre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. mint anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni – függetlenül a tulajdonlás, a befolyás gyakorlás közvetlen vagy közvetett módjára – és a tárgyév valamint a bevonásról való döntés évét megelőző év számviteli beszámolójában a következő három feltétel közül legalább egy fennáll:

 • a leányvállalat mérlegfőösszege meghaladja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és valamennyi leányvállalata összesített mérlegfőösszegének a 0,5%-át;
 • a leányvállalatnak a többi leányvállalaton és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-n kívüli nettó árbevétele (külső árbevétele) meghaladja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és valamennyi leányvállalata összesített külső nettó árbevételének az 1%-át;
 • a leányvállalat éves átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és valamennyi leányvállalata összesített átlagos statisztikai állományi létszámának a 2%-át.

Külföldi székhelyű leányvállalatokra a mérlegfőösszeg 2%-os aránya, a külső árbevétel 3%-os aránya és létszám 4%-os aránya vonatkozik.

A konszolidált beszámoló készítésével, amely közös, egységes konszolidációs politika alapján kerül összeállításra, a halmozódások kiszűrése révén, valósághű képet tud bemutatni a cégcsoport teljesítményéről a tulajdonos és a valamennyi érdekelt számára.

 • Tőkekonszolidáció

A tőkekonszolidálás célja az anyavállalatnál kimutatott leányvállalati részesedés és az ennek megfelelő, a leányvállalatnál szereplő saját tőke halmozódásának a kiszűrése az összevont mérlegből

 • Adósságkonszolidálás

A konszolidációs kör társaságainak mérlegében egymással szemben fennálló kötelezettségek-követelések, illetve időbeli elhatárolások év végi állományainak kiszűrése.

 • Bevétel-ráfordítás konszolidálás

A konszolidációs körön belüli vállalatok egymással szembeni bevételeinek és ráfordításainak kiszűrése.

 • Eredménykonszolidáció

Az összevont eredmény kimutatással a vállalatcsoporton belüli gazdasági események eredményhatását szűrjük ki, mellyel biztosítható, hogy a konszolidált eredményben csak azok a teljesítmények jelenjenek meg, amelyeket a külső piacon realizáltunk.