Felügyelőbizottság

A részvénytársaságnál 5 tagú felügyelőbizottság működik, a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2016. február hó 1. napjától 2021. január hó 31. napjáig tart. A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelőbizottság feladatai

  • Ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
  • A részvényes részére adott üzletpolitikai jelentés megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a részvényes kizárólagos döntési jogkörébe tartozik.
  • Az igazgatóság által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a részvényes felé.
  • Jogosult a részvényes határozathozatalát kezdeményezni, ha szerinte az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a részvényes határozataival vagy egyébként sérti a részvénytársaság érdekeit.
  • A részvénytársaság és a részvényes közötti szerződések jóváhagyása.
  • Az igazgatóság által a felügyelőbizottság részére készített – az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló – jelentés megtárgyalása.
  • A felügyelőbizottság a részvénytársaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a részvénytársaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.
  • A felügyelőbizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

Felügyelőbizottság tagjai